Danh sách Câu theo vần A Việt - Anh

- ang
- an
- ai
- ao
- au
- am
- au
- anh
- anh

Danh sách Câu Việt - Anh theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X

Danh sách Câu Việt - Pháp theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X