Danh sách Câu theo vần G Việt - Anh

- gom
- ghi
- gu
-
- go
-
- gon
-
-
- ga
- gia
- gam
- gai
- gen
- gio
- gan
-
-
- ghe
-
-
-
-
-

Danh sách Câu Việt - Anh theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X

Danh sách Câu Việt - Pháp theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X