Danh sách Câu theo vần O Việt - Anh

- oai
- oan
- oi
-
- o o
- ong
- om

Danh sách Câu Việt - Anh theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X

Danh sách Câu Việt - Pháp theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X