Danh sách Câu theo vần R Việt - Anh

- ri
- ran
- re
- re
- rao
-
- rom
-
- rim
-
- rum
- ray
- rui
-
-
-
- rua
- ram
- ri
-
-
- ra
- reo
-
-
- ren
-
-
-
- ria
- rau
-
-
-
- rom
-
-
- run
- roi
-

Danh sách Câu Việt - Anh theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X

Danh sách Câu Việt - Pháp theo vần

A B C D Đ E F G H I K L M N O T U V Y R Q S X