Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Bầu ơi, thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn sang Tiếng Anh

Bầu ơi, thương lấy cùng Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

♦ Oh gourd, love the pumpkin, Though of different species, you share the same trellis

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

cùng họ, nhưng khác chi

♦ to be of the same descent but by a different line, to be a collateral to (another)

cùng chung, chung với (ai)

♦ in conjunction with

nhiều câu hỏi, nhưng chung quy chỉ có một vấn đề

♦ there were many questions, but on the whole there was only one problem

những người cùng chung một cảnh ngộ

♦ those who share the same plight, those who are in the same boat

Tuy chưa biết gì chắc chắn về việc đó, nhưng cũng cứ đoán già

♦ To make a positive affirmation on something one has not got any factual information

Tuy già yếu nhưng vẫn rất minh mẫn

♦ although decrepit (old and feeble), he still remains very lucid

tuy rằng

[ adv]although, despite

tuy không được khoẻ nhưng nó vẫn nhanh nhẹn

♦ though not strong, he is none the less active

tuy nhiên, tuy thế mà

♦ none the less