Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Buông miệng ra là hắn nói tục sang Tiếng Anh

Buông miệng ra hắn nói tục

♦ Whenever he opens his mouth to speak, he used foul language

lúc nào hắn cũng ba hoa không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

chính hắn cũng thú nhận mình kẻ nói dối

♦ he is quite a liar, by his own admission

cái đó do trí óc hắn ta tạo ra

♦ this is the very coinage of his brain

qua những lời anh nói tôi suy ra ...

♦ I collect from your words that...

ngỡ ai, chẳng hoá ra anh

♦ thought that it was some stranger, but in fact it turned out to be you!