Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Có phải anh muốn nói tôi không? sang Tiếng Anh

phải anh muốn nói tôi không?

♦ Are you speaking at me

không kẻ nào điếc hơn là kẻ không muốn nghe (lẽ phải...)

♦ there are none so deaf as those that will not hear

anh biết khá rõ tôi muốn nói gì chứ

♦ you know well enough what I mean

tôi không thể nói đích xác ngày mai nắng không

♦ I cannot say for certain whether it will shine tomorrow

tôi muốn cô ta phải nghe lời tôi

♦ I like she has to obeys

nếu không sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

nếu anh cái gì muốn nói

♦ if you have aught to say

anh phải làm việc nếu anh muốn thành công

♦ you must work if you want to succeed

không, tôi không muốn...

♦ nay I will not...