Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Quan niệm về sự hồi phục sức khoẻ nhờ đức tin vào Thiên chúa sang Tiếng Anh

Đạo Thiên chúa và Đạo Hồi

♦ the Cross and the Crescent

sự ô nhiễm nguy hại đến sức khoẻ của mọi người dân

♦ pollution is pernicious to the health of the population

tôi tin vào sự cần cù của anh ta

♦ I believe his operoseness

sống ở ngoài trời tốt cho sức khoẻ

♦ life abroad is very healthy

có hại cho sức khoẻ

♦ adverse to health

có hại cho sức khoẻ

♦ be bad for health

tập thể dục có lợi cho sức khoẻ

♦ physical exercise is beneficial to health

sức khoẻ là hạnh phúc lớn nhất

♦ health is the greatest of blessings

sức khoẻ của anh ta sút đi

♦ his health is breaking