Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Tiêu pha không có kế hoạch như thế hèn chi mà không mang công mắc nợ sang Tiếng Anh

Tiêu pha không kế hoạch như thế hèn chi không mang công mắc nợ

♦ They spend without calculatetion, that is why they are head and ears in debt

chi tiêu kế hoạch

♦ to spend in a planned way

hầu như không ngày nào không...

♦ hardly a day passes but...

kế hoạch của ban kinh doanh phải ăn khớp với kế hoạch của toàn công ty

♦ the schedule of the sales department must fit in with the schedule of the whole company

cân đối kế hoạch lao động với kế hoạch sản xuất

♦ to balance the manpower-using plan and the production plan

không ai không hiểu việc ấy cả

♦ There is no one but understands this. what; that

Chuyện không gì, đừng nhặng xị lên như thế

♦ There ins nothing to fuss about in such a self-important way