Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Tôi biết ngay là thế mà, tôi đã đoán trước rồi. sang Tiếng Anh

tôi muốn biết các con tôi ăn ở như thế nào đối với mẹ chúng

♦ I want to know how my children behave towards their mother

tôi không thể nói ngay tôi yêu ai

♦ I cannot say offhand who I love

mỗi lần mà tôi thức dậy trễ tôi đi m trễ

♦ as often as, I got up late I worked late

tôi biết nó từ lâu trước khi biết anh

♦ I had known him long before I knew you

anh cứ sửa sơ xe môtô của tôi thôi, vì tôi phải đi ngay bây giờ

♦ please repair my motor-bike crudely, because I have to go right now

thật mà khó viết thành lời những sự xúc động mà tôi đã trải qua

♦ it would be difficult for me to put into words the feelings I experienced

tôi lấy m tiếc nhưng tôi phải đi ngay

♦ I am very sorry, but I must go at once