Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu anh ấy có nhiều sách, nhưng chỉ có một vài cuốn là hay sang Tiếng Anh

anh ấy nhiều sách, nhưng chỉ một vài cuốn hay

♦ he has many books but a few of them are interesting

trong bài thơ của anh ta một vài câu hay

♦ there are some beautiful lines in his poem

nhiều câu hỏi, nhưng chung quy chỉ một vấn đề

♦ there were many questions, but on the whole there was only one problem

chỉ một sinh viên thi đỗ, ấy AN

♦ only one student passes his examination, namely AN

anh ta cố gắng trở nên ích nhưng phần cường điệu

♦ he was trying to be helpful, but he rather overdid it

một nhà thơ hay nhưng không tài ăn nói

♦ a good poet but an inarticulate speaker

chỉ một tỉ lệ nhỏ (phần nhỏ) sách của anh ta đáng đọc

♦ only a small percentage of his books are worth reading

Chuyện ấy đối với anh không mới lạ

♦ That story is not something unheard-of to him; that stiry is no news to him

anh ta m được nhưng chỉ phải lúc đầu hay cuống

♦ he does well, only that he is nervous at the start

ấy một người tính rộng rãi

♦ she has an open-handedly person