Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu anh ta lúc nào cũng đi đứng ẻo lả như đàn bà sang Tiếng Anh

ta trông ẻo lả lắm

♦ She looks very weakly

đàn ông hư hỏng này lúc nào cũng cằn nhằn vợ

♦ this naughty fellow nags at his wife at any time

Lúc nàota cũng hí húi làm i tập

♦ She is always busy with (at) her homework

Hồ dễ lúc nào cũng gặp được ông ta

♦ It is not easy at all to meet him

Lúc nào cũng như thằng ngố

♦ To always behave like a dull-head

hắn ta lúc nào cũng ngoan cố

♦ he is opinionated at any time

lúc nào hắn cũng ba hoa là không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

Anh chàng lúc nào cũng đà đận

♦ He is always dilly-dallying

các anh quan hệ con với nhau như thế nào?

♦ what relation are you to each other?

lúc bấy giờ anh ta cũng đang vượt qua núi

♦ he was now crossing the mountain

hầu như người nào trong phòng máy này cũng nói được tiếng Anh

♦ almost anyone in this computer-room can speak English

chuyến này thế nào anh ta cũng bị kỷ luật

♦ this time, he will certainly be disciplined

có ai đó điện thoại cho anh trong lúc anh đi vắng

♦ somebody (someone) made you a call during your absence

Anh ta là bậc đàn anh chúng tôi

♦ He ranks among our seniors