Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu bản ngữ sang Tiếng Anh

bản ngữ

♦ Native language, vernacular

ngôn ngữ bản địa

♦ the indigenous language

ngữ đoạn thuộc ngữ

♦ attributive syntagma

Đặc san của tạp chí Ngôn ngữ về phương pháp dạy ngoại ngữ

♦ A special issue of the magazine Linguistics on methods of foreign languages teaching

bản năng cơ bản

♦ Basic instinct

đây là bản gốc hay bản sao?

♦ Is this the original or a copy (duplicate)?

bản sao với bản chính

♦ to check a copy with the original

(tục ngữ) cây ngay không sợ chết đứng

♦ a good anvil does not fear the hammer