Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu các cuộc tranh chấp được giải quyết trên cơ sở phi thể thức sang Tiếng Anh

công việc này phải được đặt trên sở chắc chắn

♦ this undertaking must be put on a sound footing

vấn đề không thể giải quyết được

♦ the problem defies solution

trên sở ấy

♦ on that ground

Vấn đề thực sự rút lại là một cuộc tranh chấp biên giới

♦ The issue really boils down to the border dispute