Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu các thiết bị này có thể không được chấp nhận về mặt sinh học sang Tiếng Anh

sắp tới đây, các thiết bị này sẽ tự động được kiểm tra

♦ in the near future, these devices will be automatically tested

các quả này giá trị về mặt dinh dưỡng

♦ these fruits are nutritionally valuable

cuốn sách này các bạn đọc trẻ tuổi thể hiểu được

♦ this book is within the capacity of young readers

nếu không sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it