Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu cần cấp sang Tiếng Anh

cần cấp

♦ (ít dùng) Urgent

giai cấp cần lao

♦ the labouring classes (workers and peasants)

giai cấp nông dân gắn bó với giai cấp công nhân

♦ the peasantry is bound up with the working class

Tay và chân là những bộ phận cần thiết của cơ thể người; tay và chân cần thiết cho tính toàn bộ của cơ thể người.

♦ The arms and legs are integral parts of the human body; the arms and legs are integral to the human body.

dự luật này cần được đa số tuyệt đối các đại biểu quốc hội thông qua

♦ this bill needs to be adopted by the absolute majority of the national assembly

hơn nữa, cần phải nhớ rằng...

♦ again, it is necessary to bear in mind that...

chúng ta cần phải sống vị tha

♦ it is necessary for us to live altruically

họ luôn luôn cần sự giúp đỡ của anh

♦ they are always in need of your help

hãy để anh ta đi nếu cần

♦ let him go and need be

một người rất chuyên cần

♦ a man of close application

chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau

♦ it behooves us to help one another

hành động này cần phải trừng phạt

♦ this conduct calls for punishment

giữa bạn bè với nhau không cần phải khách sáo

♦ there is no need for ceremony between friends