Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu coi có làm được thì hãy nhận sang Tiếng Anh

coi làm được thì hãy nhận

♦ see whether you can do it before accepting -To do something (for oneself)

nhận thức cảm tính cần được bổ sung bằng nhận thức lý tính

♦ perception through feeling must be completed by perception through reason

khó khăn chưa mấy mà đã chán nản thì còn làmđược

♦ if one is disheartened by not so many difficulties, nothing can get done

hứng thì mới là thơ được

♦ To feel like writing poetry only under inspiration

Trông thấy điều chướng mắt thì không thể làmđược

♦ One cannot ignore somthing which looks objectionable

Cứ ngay lưng như thế thì sau này làm sao mà nên thân được

♦ If you are such a lazy-bones, how can you eventually make your way in the world?

Những như nó thì không làm xong việc ấy được

♦ As far as he is concerned, he will not get that job done

Để cho tôi thì giờ nghiệm xem việc ấy nên làm hay không

♦ Let me have some time to consider the pros and cons of that bit of work -Be efficacious

Ngữ ấy thì làm nên việc gì

♦ That despicable fellow is incapable of getting anything done