Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Đang tâm giết cả trẻ em, đàn bà và người già sang Tiếng Anh

Đang tâm giết cả trẻ em, đàn người già

♦ To be callous enough to massacre children, women and old people

thuật ngữ "mankind" bao gồm cả đàn ông, đàn trẻ em

♦ the term "mankind" embraces men, women and children

ngay cả đàn trẻ con cũng không kể

♦ not even excepting women and children

người đàn đang gặp nạn

♦ a damsel in distress

"Già thì học theo cách già, trẻ thì học theo cách trẻ"

♦ the old learn their own way, the young theirs -Case

người già cảm thấy thời tiết lạnh hơn người trẻ

♦ the old feel the cold weather more than the young

Nên ưu tiên cho người già người tàn tật

♦ It is advisable to prioritize the old and the disabled

một mình chèo chống nuôi cả đàn em

♦ by buffeting with difficulties alone, she managed to bring up her band of sisters and brothers