Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu dẫu có nghe điều gì anh cũng không nên nói sang Tiếng Anh

không nên bạ cái cũng bắt chước

♦ one should not ape anything (whatsoever)

chuyện cứ nói thẳng với tôi cũng được

♦ If you have anything to say, just speak directly to me

anh ta cũng biết điềunói rằng...

♦ he had the grace to say that...

anh ta hầu như không được chuẩn bị tư tưởng để nghe tin buồn này

♦ he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news)

nếu anh cái muốn nói

♦ if you have aught to say

bài nói của anh ta chẳng mạch lạc cả

♦ there is no connection in his speech