Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu dù đã lớn tuổi, ông ta vẫn thích chuyện trò với giới trí thức trẻ tuổi sang Tiếng Anh

tuổi khôn, tuổi biết suy nghĩ rồi (ở Anh 14 tuổi)

♦ years of discretion; age of discretion

Những học sinh cùng lứa tuổi thích chơi với nhau

♦ pupils of the same age group like to make friends

anh ta đã bộn tuổi

♦ he is quite old

ông ta đã có công dịch nhiều tiểu thuyết nổi tiếng thế giới ra tiếng Việt

♦ he was instrumental in translating many world-famous novels into Vietnamese

giới hạn tuổi

♦ age limit

một bà lớn tuổi

♦ an aged woman