Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Đức Bà sang Tiếng Anh

Đức

♦ Saint Maria;

cụ trông rõ thật ra người hiền đức

♦ The old lady looked gentle and virtuous indeed

hãy bảo đức ngài rằng chúng tôi muốn đức ngài dọn n ngay bây giờ!

♦ tell his nibs that we want him to clear the table right now

ngoài vợ chính thức ra, ông ta còn có hai vợ lẻ nữa

♦ aside from the legitimate wife, he also has two concubines

cô gái vội vàng níu mẹ lại, vì sợ trượt chân

♦ the girl grabbed hurriedly at her mother, for fear that she might make a false step

càng biết nhiều về ấy, anh càng ít kính trọng ấy

♦ the more you know about her, the less you respect her

tiêu chuẩn tư cách đạo đức

♦ the canons of conduct

phạm vi đạo đức

♦ moral compass

đạo đức giả vờ

♦ counterfeit virtue

Hồ Ngọc Đức giữ bản quyền của phần mềm này

♦ Ho Ngoc Duc owns the copyright on this software