Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu đức cha sang Tiếng Anh

đức cha

♦ (tôn giáo) Monsignor

Đức Cha

♦ Right Reverend Father -Damn, curse

hãy bảo đức ngài rằng chúng tôi muốn đức ngài dọn bàn ngay bây giờ!

♦ tell his nibs that we want him to clear the table right now

Cha mẹ ngoảnh đi thì con dại, cha mẹ ngoảnh lại thì con khôn (tục ngữ).

♦ When the parents neglect the children they turn foolish, When the parents give care to them again they turn wise

tiêu chuẩn tư cách đạo đức

♦ the canons of conduct

phạm vi đạo đức

♦ moral compass

đạo đức giả vờ

♦ counterfeit virtue

Hồ Ngọc Đức giữ bản quyền của phần mềm này

♦ Ho Ngoc Duc owns the copyright on this software

chấn hưng đạo đức

♦ to make morality prevail

đạo đức

♦ morals, morality