Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Đức Thích Ca sang Tiếng Anh

Đức Thích Ca

♦ Gautama Buddha;

hãy bảo đức ngài rằng chúng tôi muốn đức ngài dọn bàn ngay bây giờ!

♦ tell his nibs that we want him to clear the table right now

tiêu chuẩn tư cách đạo đức

♦ the canons of conduct

phạm vi đạo đức

♦ moral compass

đạo đức giả vờ

♦ counterfeit virtue

Hồ Ngọc Đức giữ bản quyền của phần mềm này

♦ Ho Ngoc Duc owns the copyright on this software

Đức Cha

♦ Right Reverend Father -Damn, curse

chấn hưng đạo đức

♦ to make morality prevail

đạo đức

♦ morals, morality

Điện đức thánh Trần

♦ The Tran Temple