Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu giản chính sang Tiếng Anh

giản chính

♦ Streamline a staff by reducing it

Giản chính bộ máy hành chính cồng kềnh

♦ To streamline a cumbersome administrative machinery br reducing its staff

thành lập chính phủ chính thức thay cho chính phủ lâm thời

♦ to form a full-fledged government in replacement of the provisional one

chính quyền địa phương là nền tảng của bộ máy hành chính quốc gia

♦ local authorities are the foundation of national administrative machine

chính trị được chính phủ cách mạng đối xử rất độ lượng

♦ political prisoners are forgivingly treated by the revolutionary government