Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu hai ả vô công rỗi nghề ấy cãi nhau suốt ngày về những chuyện không đâu sang Tiếng Anh

đánh nhau, cãi nhau chí choé suốt ngày

♦ to fight and quarrel, making a strident gibber the whole day

tội lỗi thường là do công rỗi nghề mà ra

♦ sin is often the child of idleness

Hai thằng bé gầm gừ nhau suốt ngày

♦ The two little boys faced each other with their hackles up the whole day

chuyện không ra gì cũng cãinhau

♦ they bickered with each other over some trifle

chúng tôi cùng phẫn nộ về những lời nhận xét căn cứ

♦ we are extremely disgusted at the groundless remarks

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

Những chuyện không đâu

♦ Stories not based on facts, figments of the imagination

hai đường cong ấy cắt nhau (giao nhau) tại I

♦ those two curves intersect at I

các cuộc đình công ấy không đi đến đâu vì tổ chức thiếu chặt chẽ

♦ those strikes are fruitless, because they are laxly organized

cãi nhau suốt buổi sáng mà chưa ngã ngũ

♦ they argued inconclusively the whole morning -To defend, to act as advocate for