Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu hối phiếu trả vào ngay mồng 1 tháng 5; sang Tiếng Anh

đề ngày mồng 5 tháng 4

♦ dated April 5th

1 / 2 và 0, 5 là hai số tương ứng

♦ 1/2 and 0,5 are opposite numbers

Ghép 1 thứ gì đó với 1 thứ đã tồn tại sẵn (khác với hợp nhất).

♦ To unite (one thing) with something else already in existence

do tôi đề ngày và ký tại Bộ Nội vụ ngày 17 tháng 5 năm 1965

♦ given under my hand at the Department of Home Affairs, the 17th of May 1965

sáu phiếu ủng hộ đề nghị, ba phiếu chống và một phiếu trắng

♦ six votes in favour of the proposal, three against and one abstention

tiền lãi dồn lại từ ngày mồng một tháng giêng

♦ interest accrues from the first of January

anh ta có 5 con át bích

♦ he has five ace of spades

đường rẽ ở chỗ cây số 5

♦ the turning is at milestone 5 -Kilometer

Bài toán của nó được 5 điểm

♦ His mathematics paper got mark 5 -Dot

hối phiếu

♦ Bill of exchange

Mồng mười tháng giêng

♦ The tenth of the first lunar month. -(địa phương) như mào

Mồng mười tháng giêng

♦ The tenth of the first lunar month. -(địa phương) như mào

Mồng mười tháng giêng

♦ The tenth of the first lunar month. -(địa phương) như mào