Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu không có hiện tượng thiên nhiên cũng như xã hội nào là bất biến sang Tiếng Anh

không hiện tượng thiên nhiên cũng như hội nào bất biến

♦ there is no immutable natural or social phenomenon

các hiện tượng hội

♦ social phenomena

con người không bao giờ chịu bất lực trước thiên nhiên

♦ man will never resign himself to remaining powerless in face of nature

hầu như không ngày nàokhông...

♦ hardly a day passes but...

không kẻ nào điếc hơn kẻ không muốn nghe (lẽ phải...)

♦ there are none so deaf as those that will not hear

lúc nào hắn cũng ba hoa không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

các hiện tượng tự nhiên

♦ natural phenomena

cảnh tượng một hội tốt đẹp đang bày ra trước mắt

♦ the sight of a fine social order is being displayed before our eyes -To reveal, to confide

biến không thành , biến khó thành dễ

♦ to turn nothing into something, a difficult thing into an easy strength