Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu không có két quả, không có hiệu quả, không có lợi ích gì, vô ích sang Tiếng Anh

không hiệu quả

♦ of no effect

đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng

♦ to place common interests above personal interests -General, basic, fundamental

anh ta cố gắng trở nên ích nhưng phần cường điệu

♦ he was trying to be helpful, but he rather overdid it

tôi không thể nói đích xác ngày mai nắng không

♦ I cannot say for certain whether it will shine tomorrow

không nên để cho trẻ không người cai quản

♦ one should not leave children without management