Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu lời nói không thống nhất với hành động, lời nói không đi đôi với việc làm sang Tiếng Anh

lời nói mâu thuẫn với việc làm

♦ words inconsistent with deeds

Nó bỏ đi, không nói lời nào

♦ He left without a word

Ngoay ngoảy bỏ đi, không nói nữa lời

♦ To turn away in anger without saying a word. -(địa phương) Wag, waggle

Ngoay ngoảy bỏ đi, không nói nữa lời

♦ To turn away in anger without saying a word. -(địa phương) Wag, waggle

Ngoay ngoảy bỏ đi, không nói nữa lời

♦ To turn away in anger without saying a word. -(địa phương) Wag, waggle