Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu luận điểm của tôi là..., tôi cho rằng... sang Tiếng Anh

danh dự của tôi không cho phép tôi...

♦ it would not be consistent with my honour to...

Tôi sẽ cho anh thấy bản lĩnh của tôi

♦ I will show you what I am made of

tôi nghĩ hơn thế, tôi chắc chắn rằng hắn ta sai

♦ I suspect nay I am certain that he is wrong

tôi nhận là tôi sai

♦ I allow that I am wrong

tôi nhớ ra là tôi phải viết mấy bức thư

♦ I bethought myself that I ought to write some letters

tôi không thể nói ngay là tôi yêu ai

♦ I cannot say offhand who I love

mỗi lần mà tôi thức dậy trễ là tôi đi làm trễ

♦ as often as, I got up late I worked late

tôi phải trả thù (cho tôi) bằng mọi giá

♦ I must avenge myself at any cost