Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu mè sang Tiếng Anh

♦ batten

một lứa

♦ six to the one and half a dozen to the other

♦ Hypophthalmichthys

màu

♦ shonry; unctuous

lợp nhà

♦ roof batten sesame