Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu mọi người nên nhận thức rõ vai trò của mình trong tập thể sang Tiếng Anh

mọi người nên nhận thức vai trò của mình trong tập thể

♦ everyone should be awake to his role in the collectivity

nghề phụ gia đình đóng vai trò bổ trợ cho nền kinh tế tập thể

♦ the family bytrades play a supplementary role to the collective economy

chúng tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình

♦ we are acutely aware of our responsibility

nhận thức cảm tính cần được bổ sung bằng nhận thức lý tính

♦ perception through feeling must be completed by perception through reason

trong mọi lĩnh vực tri thức

♦ in every branch of knowledge

tính không ràng trong lập luận của bà ta

♦ the opaqueness of her reasoning

cái đó sẽ có lợi cho mọi người và cho chúng mình

♦ it will do good to all and to ourselves

kẻ gian biến sắc vì biết có người nhận ra mình

♦ the criminal changed colour aware that he had been recognized

cáng đáng công việc của tập thể

♦ to assume the responsibility for the work of the community

tình cảm cá nhân chan hoà vào tình cảm rộng lớn của tập thể

♦ personal feeling is in harmony with the immense feeling of the community

thể mà không hiểu, người đời!

♦ What a dolt! Think that he does not understand even such a simple thing

ý kiến của anh phát xuất từ một nhận thức sai

♦ Your idea sprung from a wrong notion