Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nèo sang Tiếng Anh

nèo

♦ Drag

kèo nèo

♦ như kèo cò

Nèo ai làm việc gì

♦ To drag someone into doing something