Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nếu anh có cái gì muốn nói sang Tiếng Anh

nếu anh cái muốn nói

♦ if you have aught to say

anh phải làm việc nếu anh muốn thành công

♦ you must work if you want to succeed

anh biết khá rõ tôi muốn nói chứ

♦ you know well enough what I mean

lời này của anh ý muốn nói ?

♦ what do you intend by this word

khuynh hướng muốn làm cái

♦ inclinable to do something

phải anh muốn nói tôi không?

♦ Are you speaking at me

tôi sẵn sàng (vui lòng) đi, nếu anh muốn

♦ I am content to go, if you want

nếu anh muốn

♦ if you wish

bài nói của anh ta chẳng mạch lạc cả

♦ there is no connection in his speech

không muốn dính dáng với ai/cái

♦ not touch sb/sth with a barge-pole