Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi sẵn sàng phục vụ ngài sang Tiếng Anh

hãy bảo đức ngài rằng chúng tôi muốn đức ngài dọn bàn ngay bây giờ!

♦ tell his nibs that we want him to clear the table right now

tôi sẵn sàng (vui lòng) đi, nếu anh muốn

♦ I am content to go, if you want

anh thể ở lại đây bao lâu tuỳ theo ý thích

♦ you can stay here as long as you like

tôi không thể nói ngay là tôi yêu ai

♦ I cannot say offhand who I love