Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu ngang sườn chúng tôi; sóng ngang với chúng tôi sang Tiếng Anh

tôi muốn biết các con tôi ăn ở như thế nào đối với mẹ chúng

♦ I want to know how my children behave towards their mother

chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy

♦ we have consulted about the matter

anh ấy rất thân với chúng tôi

♦ he is very dear to us

cha mẹ chúng tôi đối xử với con cái rất tế nhị

♦ our parents behave delicately towards their children

họ có thiện ý đối với chúng tôi

♦ they are kindly disposed towards us

nó muốn cùng chia sẻ số phận với chúng tôi

♦ he has thrown (cast) in his lot with us