Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nhà cao chừng ba thước sang Tiếng Anh

nhà cao chừng ba thước

♦ a house three meters high by rough measure, a house about three meters high -Roughly estimated stage

chừng nào..., ... chừng nấy

♦ the more..., the more...

núi cao trên ba nghìn mét

♦ a mountain more than 3,000 metres high, a mountain over 10,000 feet high

Từ nhà tôi đến trường khoảng chừng năm cây số

♦ From my house to my school it is about five kilometres

ba chiều (dài, rộng và cao)

♦ the three dimensions

một căn nhàba phòng

♦ a three-room house -Compartment

nhà ba căn

♦ a three-compartment house -Root, radical; radical sign

nhà ba gian hai chái

♦ a house consisting of three compartments and two lean-tos

Ba nóc nhà

♦ Tree houses

ba ba

♦ Trionychid turtle

nhà cửa cao ráo

♦ a house on a high and dry place

Tòa nhà mấy chục tầng cao ngất trời

♦ A sky-high building with scores of storeys, a sky-srcaping multi-storeyed building