Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nhóm chủ trương tự do lý giải giáo lý trong giáo hội Anh sang Tiếng Anh

Giáo chân truyền

♦ Othodox dogmas

lẽ tôn giáo

♦ glostly weapons

anh ta luôn viện dẫn vô số do cho sự vắng mặt của mình

♦ he always adduces numberless reasons for his absence

anh chẳng có do gì để cáu giận cả

♦ you have no occasion to be angry

hãy để hành ở đây, trong lúc anh đi mua vé

♦ park your luggage here while you buy a ticket