Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu những phong tục của dân địa phương sang Tiếng Anh

Những phong tục tập quán đương thời

♦ Customs and practices current at that time

trừ tận gốc rễ những phong tục xấu

♦ To abolish bad customs root and branch

Phải từ bỏ những phong tục hủ bại

♦ Degenerate customs must be abolished

những phong tục

♦ obsolescent customs

những phong tục đang còn tồn tại

♦ the customs which obtain

phong tục của người Việt Nam

♦ the customs of the Vietnamese

theo phong tục của thời bây giờ

♦ according to the manners of the time

chính quyền địa phương là nền tảng của bộ máy hành chính quốc gia

♦ local authorities are the foundation of national administrative machine

Biết hết ngóc ngách của một địa phương

♦ To know every narrow and out-of-the-ways in the ins and outs (of a problem...)

công việc của địa phương

♦ parish pump affairs

một thứ đặc sản của địa phương

♦ a peculiarity of the region

địa chủ độc ác ăn không mấy mẫu ruộng của nông dân nghèo

♦ the cruel landowner tricked the peasants out of several hectares of land

những dấu hiệu của địa vị cao

♦ insignia of high office