Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu ở chỗ có nhiều ánh sáng, ở chỗ rõ nhất (dễ trông thấy nhất); với quan niệm đúng, với cách hiểu đúng (một vấn đề)::to place something in a good light sang Tiếng Anh

an class="hit">an class="hit">ởan>an> an class="hit">an class="hit">chỗan>an> an class="hit">cóan> an class="hit">nhiềuan> an class="hit">ánhan> an class="hit">sáng,an> an class="hit">an class="hit">ởan>an> an class="hit">an class="hit">chỗan>an> an class="hit">rõan> an class="hit">nhấtan> (dễ an class="hit">trôngan> an class="hit">thấyan> an class="hit">nhấtan>); an class="hit">an class="hit">vớian>an> an class="hit">quanan> an class="hit">niệman> an class="hit">an class="hit">đúngan>,an> an class="hit">an class="hit">vớian>an> an class="hit">cáchan> an class="hit">hiểuan> an class="hit">đúngan> (một an class="hit">vấnan> đề)::to an class="hit">placean> an class="hit">somethan class="hit">inan>gan> an class="hit">inan> a good light

♦ in a good light