Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu ở nhiều nơi khác nhau sang Tiếng Anh

nhiều nơi khác nhau

♦ in divers places

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

từ nơi này sang nơi khác

♦ from place to place

chuyển đi nơi khác

♦ to move to another place

mâu thuẫn biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau

♦ the contradiction manifests itself in many different forms -To depict (with artistic means)

Những lời có nhiều kiến giải khác nhau

♦ Words having many interpretation

Ngờ đâu họ lại được gặp nhau một nơi xa lạ

♦ They had not expected to meet each other in this strange land

chỗ ăn , nơi ăn chốn

♦ accommodation, housing

Dời đô đi một nơi khác

♦ To move the capital to another place -C (musical note)