Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu phần đầu của năm (tức là mùa xuân) sang Tiếng Anh

mùa xuân mùa sinh sản của chim

♦ spring is the season of breeding for birds

mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai

♦ she will be two years old next grass

mùa hạ đến liền sau mùa xuân

♦ Summer comes after Spring

không có tin tức gì tức tin nh

♦ no news is good news. gentle; mild

sự bắt đầu của mùa đông

♦ the onset of winter

đoạn cuối của bài văn không cân xứng với phần đầu

♦ the final part of the essay was not proportionate to its beginning

phần chêm của

♦ in apposition to

phần của tôi 6 đồng

♦ I came in for 6d

Phần việc của anh khó nhất

♦ Your job is the most difficult

đó một phần lỗi của cô ta

♦ It was partly her fault

chỉ một tỉ lệ nhỏ (phần nhỏ) sách của anh ta đáng đọc

♦ only a small percentage of his books are worth reading

ý định ban đầu của anh gì?

♦ what are your initial intentions?