Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu ranh giới giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể sang Tiếng Anh

ranh giới giữa chủ nghĩa nhân chủ nghĩa tập thể

♦ the borderland between individualism and collectivism

chủ nghĩa nhân không phù hợp với ích lợi chung

♦ individualism is not in agreement with the common interests

tư tưởng nhân chủ nghĩa

♦ the individualistic ideology

nhân chủ nghĩa

♦ Individualistic, egoistic

chủ nghĩa chủ quan

♦ subjectivism

Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

♦ Subjective idealism

nhân đạo chủ nghĩa

♦ humanitarianism

Chủ nghĩa nhân vị

♦ Personalism

Khách thể chủ thể

♦ Object and subject

không thể nào phủ nhận được là chủ nghĩa xã hội ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản

♦ there is nixie denying that socialism is far superior to capitalism

Phái chủ hoà phái chủ chiến

♦ Those who are for peace and those who are for war

chủ nhà, nữ chủ nhân

♦ the lady of the house

tình cảm nhân chan hoà o tình cảm rộng lớn của tập thể

♦ personal feeling is in harmony with the immense feeling of the community

người trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin

♦ an adherent of Marxism-Leninism