Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu sự phủ chì, sự mạ chì sang Tiếng Anh

(quân sự) sự điều chỉnh hướng

♦ adjustment in direction

đạn không nạp chì

♦ blank cartridge