Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tập 1 sang Tiếng Anh

tập 1

♦ book I

Ghép 1 thứ gì đó với 1 thứ đã tồn tại sẵn (khác với hợp nhất).

♦ To unite (one thing) with something else already in existence

1 tỉ lệ đáng báo động

♦ an alarming rate

Phát HDLC lệnh cấp 1

♦ Class 1 command HDLC transmit (FTH)

khổ giấy 1 m x 77 cm

♦ double elephant

từ trang 1 đến trang 10 không kể trang 10

♦ from page one to page ten exclusive

1 / 2 và 0, 5 là hai số tương ứng

♦ 1/2 and 0,5 are opposite numbers

1 gói thuốc lá

♦ 1 pkt cigarettes

quán rượu mở cửa từ 8. 30 giờ đến 1 giờ đêm

♦ the opening time of the bar from 8.30 to 13 PM

kết tập đa tinh thể

♦ polycrystalline aggregate

cha tôi bao giờ cũng dậy sớm để tập thể dục

♦ my father always gets up early to do exercise

phó tổng biên tập

♦ associate editor

mọi người nên nhận thức rõ vai trò của mình trong tập thể

♦ everyone should be awake to his role in the collectivity