Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1859 sang Tiếng Anh

thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1859

♦ the French colonialism invades Vietnam in 1859

miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975

♦ South-Vietnam is completely liberated in 1975

sự đấu tranh chống xâm lược liên quan đến mọi dân tộc

♦ the fight against aggression interests all peoples

sự ra đời của nước Việt nam dân chủ cộng hoà

♦ the birth of the Democratic Republic of Vietnam

dân tộc Việt Nam

♦ the Vietnamese race -Nationality, ethnic group

Nhân dân Việt Nam có truyền thống hiếu học

♦ The Vietnamese people are possessed of traditional fondness for learning

chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

♦ the Government of the Democratic Republic of Vietnam

dân tộc Việt Nam là một và thống nhất

♦ the Vietnamese nation is one and undivided

chiến tranh xâm lược

♦ war of aggression

chống xâm lược nhưng không bài ngoại

♦ to resist foreign aggression without being xenophobic, to oppose foreign aggression but not foreigners

chiến thắng của ta buộc địch phải từ bỏ âm mưu xâm lược

♦ our victory forced the enemy to give up their aggressive design

chiến tranh chống xâm lược

♦ a war opposing aggression, an anti-aggression war

xâm lược

♦ to invade

chiến trường này từng là mồ chôn vô số kẻ xâm lược

♦ this battlefield entombed numberless invaders

cuộc kháng chiến thần kỳ chống quân Mông Cổ xâm lược

♦ legendary resistance against Mongolian invaders

Bộ luật lao động Việt Nam được quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 6 / 1994.

♦ Vietnamese law on labour was adopted by Vietnamese national assembly in June 1994.