Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tiếng Anh của người Nóoc-măng sang Tiếng Anh

vốn từ vựng tiếng Pháp của tôi giúp tôi dễ dàng nghiên cứu tiếng Anh

♦ my French idiolect is useful for me to study English easily

cái nón của tôi y hệt cái nón anh mượn của bố anh

♦ my hat is identical to the one you borrow from your father

nó nói cả tiếng Anh cả tiếng Pháp

♦ he speaks both English and French

dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt

♦ to translate from English into Vietnamese -To decode

Biết nhiều thứ tiếng, nhất là tiếng Anh

♦ To know many languages, first and foremost English

Tiếng Anh của cô ấy tiến bộ nhanh chóng

♦ her English improves very quickly

tiếng Anh của cậu ta cũng xoàng xoàng

♦ his English is indifferent

hệ thống âm vị của tiếng Anh cổ

♦ the phonology of Old English

hầu như người nào trong phòng máy này cũng nói được tiếng Anh

♦ almost anyone in this computer-room can speak English