Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu (tin học) sự xử lý theo khối sang Tiếng Anh

"Già thì học theo cách già, trẻ thì học theo cách trẻ"

♦ the old learn their own way, the young theirs -Case

sự xử dữ liệu

♦ data-processing

sự nghiên cứu sinh học

♦ physiological research