Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tính anh ta hễ vào việc là đừng hòng bứt ra được sang Tiếng Anh

tính anh ta hễ vào việc đừng hòng bứt ra được

♦ it is his character that when having begun his work he is not to be torn away from it -To cut

tôi mong anh đừng gán cho anh ta một cái tên tục tĩu như thế

♦ I hope you will not ascribe him so dirty a name

ông ta được coi người đầu tiên phát minh ra thiết bị ấy

♦ he is accredited with having first invented that device

tính lập dị của anh ta gần như điên

♦ his eccentricity approaches to madness

đặc điểm của anh ta tính thận trọng

♦ he is characterized by his carefulness

kết quả xét nghiệm máu của anh ta âm tính

♦ the results of his blood test are negative

anh ta tỏ ra một người chơi pianô giỏi

♦ he approved himself to be a good pianist

anh ta chật vật lắm mới m xong được việc đó

♦ he had to make a lot of exertion to get that job done

anh ta việc tích cực, có điều khả năng còn kém

♦ he works very hard, only that his capacity is still not up to the mark

Anh ta đến đây, nói việc

♦ He has come here, reportedly on business

nhất định anh ta sẽ m việc đó

♦ it is long odds that he will do it