Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi chịu ơn anh nhiều về sự giúp đỡ của anh sang Tiếng Anh

tôi chịu ơn anh nhiều về sự giúp đỡ của anh

♦ I am much beholden to you for your kind help

nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

họ luôn luôn cần sự giúp đỡ của anh

♦ they are always in need of your help

vốn từ vựng tiếng Pháp của tôi giúp tôi dễ dàng nghiên cứu tiếng Anh

♦ my French idiolect is useful for me to study English easily

anh làm ơn đóng giúp hộ tôi cái cửa

♦ please oblige me by closing the door

cái nón của tôi y hệt cái nón anh mượn của bố anh

♦ my hat is identical to the one you borrow from your father

tôi lầm anh với anh anh

♦ I confound you with your brother

tôi bảo đảm anh ta sẽ trở về bình an vô sự

♦ I guarantee that he will come back safe and sound

chân thành cảm tạ các nước anh em đã hết lòng giúp đỡ chúng ta

♦ we express our sincere gratitude to the brother countries for their whole-hearted help

Anh ấy là người biết điều, hơn nữa lại hay giúp đỡ người khác

♦ He is a reasonable man, moreover he often likes to do others a good turn

nhờ sự giúp đỡ của

♦ by (with) the aid of